Folkeaksjonen krever medvirkning. Et av våre tidlige tiltak har vært å kreve dette. Vi sendte kravet til Byrådsavdeling for byutvikling på Rådhuset. Avdelingen har sendt det videre for uttalelse hos Plan- og bygningsetaten.

Folkeaksjonen vil hevde at det ingen andre steder i Norge ville kunne ha blitt gjennomført en så mangelfull medvirkningsprosess ved et planarbeid av et slikt omfang – en plan som berører ca. 32.000 mennesker bare i én bydel, som innebærer en fordobling av befolkningen som er direkte berørt (som bor på/nær Skøyen), gir nærmere femdobling av antall boliger og innebærer bygging for 3400 nye arbeidsplasser.

Les mer: Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering sitt krav om medvirkning.

 

PBE ikke kompetent

Ettersom Plan- og bygningslovens krav til medvirkning ikke er ivaretatt, krever Folkeaksjonen følgende:

Planen sendes tilbake til Plan- og bygningsetaten for at etaten skal sørge for medvirkning i henhold til Norges lover med kompetent, nøytral ekstern bistand.

Da Plan- og bygningsetaten har vist seg inkompetent i forhold til medvirkning fra befolkningen, har Folkeaksjonen anmodet om ekstern, nøytral bistand engasjeres i samarbeid med lokalbefolkningen for å sikre metodikk for reell medvirkning. Dersom kravet ikke blir tatt til følge, vil vi påklage et eventuelt bystyrevedtak med mangelfull medvirkning til fylkesmannen og videre.

 

Les loven!

Allerede i formålsparagrafen til Plan- og bygningsloven blir det fastlagt at medvirkning skal skje.

Hele kapittel 5 omhandler medvirkning, hvor det i § 5-1 Medvirkning står:

Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.

Ikke bare skal medvirkning skje. Det er kommunens ansvar. Det er noe som alle som jobber profesjonelt med planprosesser og reguleringsplaner vet.

Les mer: Bli bedre enn plan- og bygningsetaten nå! Les et på regjeringen.no om medvirkning i plan- og bygningsloven paragraf 5-1

Hva er så hensikten med medvirkning? «Medvirkning i planleggingen bidrar til demokratisk innflytelse i samfunnsutviklingen, og representerer den sosiale dimensjonen i utviklingsmålet bærekraftig utvikling», fremgår det av denne veileder til enkeltbestemmelsene for medvirkning etter plan og bygningsloven fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Regjeringen har også lagd dette dokumentet om medvirkning i planleggingen og byr på en omfattende litteraturliste som for de som faktisk ønsker å utnytte resursene, skape engasjement og ikke fremmedgjøre lokalbefolkningen i forhold til sitt eget nærmiljø.

Det er helt rimelig å forvente at Norges største plan- og bygningsetat kjenner kravene og poenget.

 

Har vært medvirkning…

Plan- og bygningsetaten mener selv at det har vært medvirkning. Dette er i etatens egen – og mange andre – sin tradisjon for å gjøre noe minimumsaktiviteter og hevde at det er medvirkning.

Medvirkning bare et spill for galleriet på Skøyen

Plan- og bygningsetaten lister selv på side 38 (pdfside 40) opp 15 medvirkningstiltak. Bare 15, vil vi tillegge. Offentlig høring, som i praksis fungerer som offentlig luring fordi innspillene i liten grad blir tatt hensyn til, inngår som ett av disse.

Gjennomgående er det informasjonsmøter som skal være medvirkningen. Men, det er bredt anerkjent at enveis informasjon fra kommunen til innbyggerne ikke er medvirkning. Blant annet slår NIBR, Uni Rokkansenteret 2013 og KS FoU dette fast i rapporten Medvirkning med virkning? som er ført i pennen av Jan Erling Klausen, Sveinung Arnesen, Dag Arne Christensen, Bjarte Folkestad, Gro Sandkjær Hanssen, Marte Winsvold og Jacob Aars.

Å hevde at medvirkning har skjedd…. nei, det skulle ikke ha vært lov i forhold til Skøyen områderegulering.

Av områdereguleringsdokumentet side 119 (pdfside 121) fremgår det at «Mange har også bedt om møter om enkeltsaker. Det har dessverre ikke vært mulig innenfor gitte tidsrammer». Like fullt har man i løpet den gitte tidsrammen – som er litt over tre år – hatt god tid til å møte grunneiere med utviklingsplaner.

 

Ikke medvirkning

Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering har delt de påståtte medvirkningstiltakene i ulike kategorier. De eneste som har fått medvirke er offentlige virksomheter, offentlige organisasjoner og grunneiere/utbyggere. Befolkningen som krever spesiell tilrettelegging har ikke fått medvirke, utover et lite utvalg barn og unge på to møter.

Fikk velgerne medvirke på Skøyen

 

Mister troen på demokratiet

Nordmenn mister troen på demokratiet. Maktmisbruk som det vi ser her er en hovedårsak. Myndighetene klarer alltid å finne måter å hevde at det har gjort ting riktig på. Det er også tilfellet her.

Det vil være en historisk referanse for alle som er opptatt av demokrati og medvirkning dersom Oslo kommune sitt bystyre vedtar Områderegulering Skøyen uten å gå et godt stykke tilbake og sørge for reell medvirkning med kompetent assistanse. Folkeaksjonen for human Skøyen områdeutvikling krever slik medvirkning.

 

Ekstra viktig

Medvirkning er ekstra viktig på Skøyen ettersom befolkningen her er systematisk tatt ved nesen gjennom flere år, inkludert at «Byplangrep Skøyen» er blitt anvendt som en reguleringsplan uten vedtak i Bystyret.

 

Tar dere oss på alvor?

Byrådsavdeling for byutvikling på Rådhuset har sendt kravet videre for uttalelse hos Plan- og bygningsetaten (PB). Dette er ofte bukken som passer havregrøten. Det blir spennende å se hva byrådsavdelingen gjør med svaret. Det kan jo da bare bli sendt videre til Folkeaksjonen – og, en ting kan vi love, svaret fra PBE vil dokumentere at medvirkning har skjedd, naturligvis.

Vi vet jo hva etaten vil svare, allerede. Det fremgår av hoveddokumentet i saken, som svar til flere høringsuttalelser. Dette i seg selv viser hvordan høringer er luringer. Det er lite tvil om at medvirkning etter loven ikke har skjedd, men – så har man hatt offentlig høring (et medvirkningstiltak) og ingen offentlig lytting. Det spiller ingen rolle – men kan krysse av i boka for at noe har skjedd.

Her er ett eksempel fra side 63 (pdfside 65):

Planarbeidet er gjennomført iht lovkrav, og det er avholdt åpent møte om oppstart av områdereguleringen, workshop for grunneiere med utbyggingsplaner, medvirkningsseminar for barn og unge i bydel Ullern og bydel Frogner, informasjonsmøte for velforeninger i bydel Ullern, åpen kontordag og åpent møte i forbindelse med offentlig ettersyn.

 

Etaten vil blant annet argumentere for at man har lyttet til innspill om utnyttelsesgrad, byggehøyder og solforhold. Det er imidlertid vanlig med en viss overdriving i saksfremlegg som dette, for at man så kan gå tilbake til det nivået man egentlig ønsker. Dersom man hadde lagt frem det man egentlig ønsket, så ville man jo få motstand – og måtte gå tilbake på – dette. For Oslo har vi en høyhusstrategi som setter grense på 12 etasjer med visse unntak. Det er dette vedtatte nivået man har havnet på etter liksom og ha lyttet.