Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering v/aksjonist Sømme har i dag møtt byråd Hanna Marcussen og hennes byrådssekretær Rasmus Reinvang.
Vi ba om møtet i sommer. Nå som Skøyen områderegulering-forslaget ligger hos byråden var tidspunktet riktig.
Med 20 minutter til disp ble det omtrent like mye toveis dialog som når Plan- og bygningsetaten arrangerer informasjonsmøter som medvirkningstiltak, men – det var egentlig opplegget at Folkeaksjonen skulle få formidle sine budskap. Igjen er inntrykket at alle nå – som Skøyen står ved en korsvei – ønsker å skape noe bra, ikke noe ille.
Vi står ved en korsvei. Skøyen kan bli bra, eller ille.
Da må man lytte til Folkeaksjonens hovedbudskap som kommer nedenfor og Skøyen Miljøforum som kommer i neste uke.
 

Medvirkning – ikke bli hørt på

Samtidig henviste vi oppmerksomheten på uttalelsen til plan- og bygningsetatens leder om at «medvirkning og medbestemmelse ikke er det samme: Å bli hørt og få medhold er to forskjellige ting», og Folkeaksjonen anser dette (all den tid det ikke er imøtegått) for å være kommunens offisielle holdning til medvirkning – at man skal bli hørt (på), men ikke få medvirke. Vi la igjen aksjonist Christian Sømme sin kronikk i Teknisk Ukeblad bygg om dette og Madeleine Tande Brecciaroli sitt innlegg hvor hun spør om Oslo befolkning blir holdt for narr, nettopp fordi vi gir så mange innspill som bare blir hørt på, men som ikke gir medvirkning.
 
Også saken som er omtalt her og initialt av TU Bygg om Vauban i Freiburg la vi igjen som et forbilledlig prosjekt hvor man spør befolkningen først og ikke etter man selv har lagt planene – litt som om du maler om stua og spør ektefellen etterpå i stedet for å spørre først. 
 
Vi fikk også presentert vårt forslag om at Områderegulering på Skøyen og andre steder MÅ inkludere formingsrettledere. Vi satser på at vi får medvirke til dette og ikke bare blir hørt.

Hovedpunktene vi presenterte

Folkeaksjonens hovedformål er å fremme innbyggernes røst, kreve medvirkning, jobbe for langvarig god områderegulering med formingsveiledere og gi de gode innspillene vi kan.
 
  1. Medvirkningen oppfyller ikke lovens krav, jf. vår henvendelse.
  2. En plan som forutsetter E18 lagt i tunnel og bygger på dette planverket kan ikke vedtas som den er. Det vil innebære en ekstrem risiko fordi grunnlaget nødvendigvis er mangelfullt for en så omfattende plan. Også administrativt er dette en risiko, fordi det ville være jevngodt med å si at planlegging ut i fra reell/faktisk situasjon ikke er viktig
  3. Positivt med områdereguleringer og byrådens satsing på dette. Områderegulering av Skøyen kan ikke skje uten samtidig utarbeidelse av formingsveiledere. Det må heller ikke områdereguleringer andre steder. Formingsveiledere er sikkerheten for god miljø over generasjoner og planverk
  4. Vi arrangerer kafédialog hvor utbyggere og innbyggere gjør et initiativ for få gitt innspillene vi kan gjøre samlet til politikerne. I tillegg har vi en del detaljinnspill allerede.
  5. Akkurat som at vi på Skøyen ønsker velkommen en human stedsutvikling hvor vi får delta lenge før et type «Byplangrep Skøyen» blir servert oss, så har vi gjennom samarbeidsfora et klart inntrykk av andre gjør det samme. Vi får ofte referert at vi er så i mot, men dette fremstår som et urettferdig maktspråk og bidrar til konflikt fremfor samarbeid. Motstanden som er reell fra innbyggerne i Oslo, er at vi ikke vil bli overkjørt og vi har «god oppførsel» og Norges lover med oss.