Formingsrettledere vil bøte på reguleringsplaner som er mangelfulle i forhold til design, materialitet og detaljer.

Det fastslår NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning) i rapporten Utbyggerstyrt byutvikling? fra 2011.

Rapport om utbyggerstyrt byutvikling fra NIBR Norsk institutt for by- og retiongforskningPå side 146 i rapporten om kvalitetsavtaler fremgår det at rammene som fastlegges i offentlige planer – detaljerte reguleringsplaner eller områdeplaner – gir tydelige føringer og juridisk avklaring for en rekke forhold.

Samtidig vil tradisjonelle planer ofte ha mangelfulle bestemmelser og styringsmuligheter for en rekke forhold som påvirker kvalitet og opplevelse av et område. Materialitet, detaljer, designambisjoner osv kan være svært viktige aspekter for et område, samtidig som en fastlegging i regulerings- form blir stivbeint og lite robust i forhold til nødvendige endringer.

Utvikling av ulike former for ”kvalitetsprogrammer” og ”formingsrettledere” kan være virkemidler for å bøte på dette forholdet, skriver NIBR. Folkeaksjonen for Skøyen områderegulering har sendt krav om formingsrettledere for Skøyen til Plan- og bygningsetaten. Ved det offentlige ettersynet sendte aksjonist Christian Sømme dessuten sendte høringsinnspill vedrørende materialvalg, men i og med at høringsrunder ikke fungerer som medvirkning (man hører det man vil) ble dette ikke referert i Skøyen områderegulering-planforslaget.

Da Folkeaksjonen sendte kravet om formingsrettledere, hadde vi ikke lest rapporten fra NIBR. Rapporten viser imidlertid at vi er «spot on» med kravet.

Av rapporten fremgår det nemlig at prosessen med å utvikle et kvalitetsprogram også gir muligheter for å etablere et forum hvor de ulike aktørene kan samordne mål og virkemidler. Utviklingen av et kvalitetsprogram kan involvere både arkitektfaglig kompetanse – gjerne flere kontorer – utbyggere, kommune og andre aktører som for eksempel Husbanken. Innbyggere, vil Folkeaksjonen legge til.

Et eksempel på en slik prosess er Damsgårdsundet i Bergen. Her ble det på grunnlag av en kommunedelplan for hele Puddefjorden utarbeidet kvalitets- program for både havnepromenaden og boligkvartalene.