Hva er formålet med plan bygningsloven medvirkning

Plan- og bygningsloven er helt i fra formålsparagrafen §1-1 tydelig på at reguleringsprosessen skal skje med medvirkning. Lovens paragraf §5-1 utdyper dette. Kommentarutgaven er eksplisitt på at medvirkningen ikke skal være lettbent som tilfellet er med det foreliggende forslaget til Skøyen områderegulering.

På Skøyen har Oslo kommunene plan- og bygningsetaten igjen gjenspeilet sin lovstridige holdning mot medvirkning. Det etaten kaller medvirkning, er blant annet informasjonsmøter. Informasjonsmøter når ikke frem til alle og blir i mye dokumentasjon forkastet som aktiv medvirkningstiltak.

Hva sier Plan- og bygningsloven om medvirkning