Sluttrapporten fra Kafédialog Skøyen slår fast at Skøyens stasjonsområde er hjertet i Skøyen og viktigste møteplass. Forbindelsene på Skøyen må forbedres og da særlig aksen fra stasjonen og videre over E18-miljøokket. Stasjonen må bli mer enn bare en perrong.

Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering og Oslo Metropolitan Area kunne i dag publiserer sluttrapporten fra Kafédialog Skøyen.

Hensikten med kafédialogen var å gi innspill til den videre politiske behandlingen av områdeplanforslaget for Skøyen. I kafédialogen deltok innbyggere, utbyggere, brukere og politikere som deltakere og observatører. Verken utbyggere eller innbyggere opplever å ha fått medvirke under Oslo kommune Plan­ og bygningsetatens arbeid med Skøyen områderegulering fra april 2015 til juni 2018. Kafédialogen forsøker å kompensere for dette på tampen av prosessen.

Hovedkonklusjonene er:
• Skøyen stasjonsområde er hjertet i Skøyen og er den
viktigste møteplassen. Stasjonen må utvikles til et godt møtested med en tydelig plassdannelse med handel, kino og service. Dette avviker fra den foreslåtte områdeplanen for Skøyen som planlegger en større og mer åpen plass. Selve stasjonen må bli mer enn bare en perrong og utformes slik en sentral togstasjon for Oslo og Østlandet må være.
• Forbindelsene på Skøyen må bedres. Kafédialogen trakk frem spesielt at eksisterende akse fra Skøyen stasjon og over eksisterende miljølokk over E18 må styrkes og må bli hovedforbindelsen til Bestumkilen og Bygdøy. Dette avviker også fra områdeplanen som forutsetter etablering av ny akse mot Bestumkilen. Det må også etableres en akse på østsiden i forlengelse av tilknytning fra Thune.
• Det er behov for et bredere tilbud på Skøyen utover det som er der i dag for at flere skal bruke stedet aktivt etter arbeidstid og i helgene. Kultur, opplevelser og servicetilbud er en mangelvare. I tillegg må det etableres flere ulike møteplasser mange steder. Skøyen består av delområder med ulike kvaliteter og sær­ egenheter. I kafédialogen fremkom det et klart ønske om at disse skal videreforedles og styrkes.
• Bestumkilen er et område med kvaliteter og muligheter, men det er ulike syn på hvordan området skal utvikles. Det er likevel en samstemthet rundt at en blågrønn sone av sjø og land må være tilgjengelig for inn­ byggerne, med vannkvalitet som gir rom for forsvarlig bading. Innbyggerne ønsker å utvide passasjen over E18 for styrke forbindelsen over dagens miljølokk over motorveien.
• Karenslyst allé skal være den urbane bygaten som må videreutvikles for å skape mer aktivitet og at flere mennesker benytter det, særlig på kveldene. Besøksgrunnlaget må ikke utarmes ved at at det også etableres bygater i boligstrøk. Tilknytning til Thune­ området over/under jernbanen vil gjensidig styrke livet i begge soner. Viktig å styrke områdets tilknytningen til Bygdøy og å få inn flere boliger øst i området langs jernbanen.
• Det er enighet om å videreutvikle sentrale Hoff til et mer flerfunksjonelt område med også aktiviteter utover arbeidstid. Ønske om nytt torg/plass omkranset av boliger, kulturtilbud og skole med Hoffselva som en viktig akse gjennom området. Skjermede forbindelser i flere retninger inkludert til Bygdøy. Utnytte Hoffselva som forbindelseslinje.
• Thune trenger en tettere tilknytning til Karenslyst allé. Det er ønskelig med mer handel og servering for å skape nye møteplasser og aktivisering. Aktuelt område for å etablere flere boliger. Lage «gå­ringvei» og forbedre forbindelsen til Skøyen stasjon.

Rapporten er nå oversendt Oslo kommunes byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen, Ullern bydelsutvalg, Oslo bystyre v/Byutviklingskomitéen, Plan- og bygningsetaten og mange flere.

Les mer: Last ned sluttrapport Kafédialog Skøyen