Medvirkning i reguleringsplan-sammenheng er fremhevet allerede i Plan- og bygningslovens formålsparagraf 1-1. Det er et sterkt signal om betydningen av medvirkning når dette omtales i lovens aller viktigste paragraf – formålet. Kapittel 5 i loven omhandler medvirkning og paragraf 5-1 understreker poengene med medvirkning ytterligere.

Hva er formålet med plan bygningsloven medvirkningIntensjonen med loven er ikke at planetater skal gjøre et absolutt minimum slik at man kan krysse av for «medvirkning utført» på sjekklisten sin.

 

Involvere

Intensjonen er å involvere innbyggere og dra nytte av deres ressurser på alle måter, og da særlig deres kompetanse på nærmiljøet sitt og ideer og ønsker for fremtiden.

Er informasjon medvirkning?Det er viktig å involvere innbyggerne tidlig. Medvirkning er ikke enveis informasjon fra kommunen til innbyggerne, noe NIBR, Uni Rokkansenteret og KS FoU slår fast i rapporten «Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen».

Medvirkning på ekte innebærer at man ønsker og våger å lytte til befolkningens innspill. Noe spørsmål om dette skal det egentlig ikke være, all den tid planetater drives av «civil servants» – ansatte som skal jobbe for befolkningens interesser. I dag råder imidlertid etatismen grunnen, hvor offentlig ansatte setter seg selv og sine ideer høyere enn de som betaler lønningene deres.

 

Planetater skaper grunnlag for god medvirkning

Profesjonelle planetater går inn i medvirkningsprosesser med all sin faglige tyngde for å gi innbyggerne best mulig grunnlag for å medvirke. De gjennomfører strukturerte prosesser hvor innbyggerne får komme med ideer og innspill og blir hjulpet til å presisere sine innspill på en slik måte at de er gjennomførbare i forhold til lover og regler. Prosessene må føre til et grunnlag fra innbyggerne som kommer før fagetaten selv iverksetter sitt eget planarbeid.

Det er viktig for planetatene å jobbe med å innhente innspill på denne måten. I motsatt fall kan svært verdifulle innspill komme når planarbeidet allerede har kommet så langt at det innebærer store tidsforsinkelser og kostnader å gå tilbake til idefasen. Slik er det i alle prosjekter.

 

Demokratisk viktig

Når planarbeidet utformes vil det være naturlig at planetater er interesserte i å få ytterligere innspill på sitt arbeid for å forstå bedre og for å få hjelp til å komme videre og finne de beste løsningene.

Det er vanskelig å forestille seg at innbyggere som blir engasjert oppriktig og skikkelig ikke skal komme med verdifulle innspill til planleggerne, som så i neste omgang vil vise seg i planene. Er det da slik at innbyggerne bestemmer over civil servants og så i neste omgang by- eller kommunepolitikere? Det blir nemlig ofte hevdet at politikere ikke vil overlate makten til innbyggerne ved at de får innvirke i planprosesser på skikkelig vis.

 

Ivaretar befolkningens interesser

Nei, det er ikke slik at politikerne mister makten. Snarere vil både planleggere og politikere få et mye bedre grunnlag for å utforme planer i samsvar med innbyggernes interesser. De må sannsynligvis gjøre en del grep som ikke er populære hos alle, men ved å involvere tidlig og bredt vil de sikre at befolkningens interesser i hovedtrekk er ivaretatt. Det er nedfelt i lovverket at man skal jobb slik og at medvirkning er et viktig demokratisk prinsipp, og ikke omvendt.