Plan- og bygningsetatens leder Siri Gauthun Kielland uttalte på nettmøte arrangert av Oslo Velforbund 13. april 2021 at medvirkningen på Skøyen står til stryk. Det er en meget positiv erkjennelse og samtidig interessant at områdereguleringen med medvirkning til stryk snart vil komme fra byrådet til bystyret for behandling. Medvirkning til stryk kan ikke bety annet enn at den ikke er i overenstemmelse med loven – altså ulovlig.

Akersposten har omtalt saken om medvirkning på Skøyen. Klikk her for å høre uttalelsen om «stryk» og her for å komme dit i YouTube-videoen hvor Kielland sier mer om Skøyen som blant annet er:

Vi må erkjenne at ikke alle planprosesser i Oslo har hatt gode nok medvirkningsprosesser. […]
Senere så har vi hatt besøk av Kommunerevisjonen i 2020 med en rapport om medvirkning. De så på prosessene knyttet til Skøyen og Mortensrud. Som kjent for kanskje flere av dere fikk Mortensrud-prosessen godkjent i revisjonen, mens Skøyen fikk stryk. […]
I andre tilfeller er utfordringen at vi har det travelt. Skøyen-planen har fått mye kritikk for medvirkningen. Her kan vi bare si at hastverk er lastverk når det kommer til medvirkning. Plan- og bygningsetaten hadde svært stramme tidsfrister for lå levere planforslaget og det ble gjort et valg om at medvirkningen skulle skje ved offentlig ettersyn av planen – altså høringsperioden. I etterkant kan vi si at dette var en feil beslutning og at resultat ikke ble en raskt levert plan, kanskje på grunn av manglende medvirkning. Tiden er også et dilemma når man skal gjennomføre raskere planprosesser med mer og bedre medvirkning enn før, og jeg har ikke fasiten på hvordan dette skal løses per i dag.»