Prinsessealleen veiomlegging: I det fremlagte planforslaget for områdeplan Skøyen inngår det et forslag om å bygge om strekningen av Prinsessealleen mellom Thorvald Erichsens vei og Askeveien til enfeltsvei med fortau, angivelig for å beskytte alleen langs denne veistrekningen mot skade på vegetasjonen fra biltrafikken. Dette er et forslag som jeg på faglig grunnlag vurderer som svært bekymringsfullt.

Dette er et faglig innspill fra landskapsarkitekt Einar Berg til Skøyen områderegulering som nå er til politisk behandling. Innspill er også gjennomgått og kvalitetssikret av Norges mest erfarne arborist, Glen Read (Tree Solutions AS).

Jeg skal nedenfor forklare og begrunne hvorfor. Alleen er et verdifullt grøntinnslag i området, og vi er alle enige i at det er verdt å ta vare på den for både oss og fremtidige generasjoner. Alder og tilstand på trærne er imidlertid mildt sagt blandet, med både fullt utvokste trær, og yngre trær/krattoppslag. De gamle og utvokste trærnes helsetilstand er varierende, men gjennomgående gode.

Trær Prinsessealleen død fare

Figur 1: Størstedelen av Prinsessealleen har på den aktuelle strekningen tverrfall mot Skøyenparken og alletrærne.

Det er likevel viktig å huske på at disse nå har nådd et klimaksstadium i sin utvikling, og at deres helsetilstand kan være bestemt av en skjør balanse der selv små endringer i livsbetingelsene kan svekke deres helsetilstand alvorlig. I dag er det på størstedelen av den aktuelle veistrekningen tverrfall der overflatevannet fra Prinsessealleen renner ut i sideterrenget der trærne står. Se figur 1. Selv om det ikke er snakk om store tilsig, utgjør likevel avvanningsflatene et areal på mellom 800 m2 og et dekar.

Jeg tar det for gitt at man har planlagt å anlegge eventuelt fortau på nordsiden av veien, inn mot parken. Å legge fortauet på motsatt side vil være meningsløst hvis hensikten er å ta vare på vegetasjonen. Det vil bare tvinge biltrafikken tettere inn mot alleen enn i dag.

Problemer for trær i Prinsessealleen

Figur 2: Noen av de største og staseligste trærne står helt inntil veibanen. Blant annet dette asketreet.

Hvis det skal opparbeides fortau på denne strekningen, vil det avskjære dagens naturlige avrenningsmønster: fortauet vil i seg selv utgjøre en barriere/hinder for dagens avvenningsmønster, som trærne har tilpasset seg. Dette gjelder i hvert fall for de øvre to tredjedeler av strekningen, der terrenget faller fra veien mot parken. Selv om det opparbeides drensløsninger gjennom fortauet, vil det etablerte avvanningsmønsteret bli betydelig endret, med uforutsigbare effekter for trærne i alleen.

Kanskje går det bra, kanskje ikke. Men hvorfor utsette disse verdifulle trærne for den risikoen?

I tillegg kommer det faktum at noen av de mest verdifulle trærne står kloss inntil dagens gateløp. Se figur 2.

Dersom det skal anlegges fortau med dagens anleggsstandard, vil det medføre graving i veitrauet helt inntil disse trærne for å anlegget underlag, bærelag og toppdekke. Ikke bare risikerer man å skade trærnes rotsoner ved å gjøre disse arbeidene, men det er stor risiko for at selve anleggsarbeidene også kan medføre gren- og barkskader på trærne når de står så kloss inntil anleggsstedet. Man kan selvsagt pakke inn utsatte stammer med beskyttelse (plankeverk el.), men så nær arbeidsstedet er det likevel begrensninger på hvordan man kan sikre seg mot uønskede skader. På den nederste delen av veistrekningen er det andre utfordringer som vil oppstå ved å anlegge fortau. Se figur 3. På denne delen av veistrekningen er gaten smalnet inn, og begrenses på nordsiden av trevegetasjonen i overgangen mellom Casinetto og Skøyenparken, og på sydsiden av mur og grensegjerde mot eiendommen Prinsessealleen 14.

Kan Skøyen utvikling gi skade på verneverdige trær?

Figur 3: På den nederste strekningen er Prinsessealleen allerede smalnet inn, og verdifulle trekroner henger over veien fra begge sider.

Hvis man smalner inn veien her til ett kjørefelt og fortau, skal det ikke mye fantasi til for å forutsi hva som i praksis vil skje når det oppstår situasjoner med møtende biltrafikk (typisk to lastebiler som møtes). Akkurat som man i dag kan observere hvordan bilene i nærliggende Gustav Vigelands vei i stort omfang kjører opp på fortauet slik at møtende biler kan passere hverandre, og fordi det er for trangt til at to biler med enkelhet kan passere hverandre, vil dette også skje på denne veistrekningen.

Det er dårlig sikt opp Prinsessealleen før man har passert krysset Prinsessealleen x Thorvald Erichsens vei, og en lastebil på vei opp bakken vil – spesielt ikke på glatt vei vinterstid – ikke stoppe opp eller rygge for å slippe frem møtende bil. Og den andre bilen vil da ha en 200 meters enfeltsvei å rygge tilbake opp til krysset ved Askeveien. Ikke bare er det ubekvemt, men også trafikkfarlig. Følgelig vil sjåføren på vei opp Prinsessealleen – enten men liker det eller ikke – i praksis da kjøre opp på fortauet for å slippe møtende bil forbi.

Og hva skjer da? Jo – biler med f.eks. påmontert kran eller høyt overbygg vil i betydelig større grad enn i dag risikere å sneie borti greiene på trærne som vokser inntil og over veibanen, og derved skade verdifull vegetasjon. Hvis formålet med å legge om Prinsessealleen er å ta vare på den verdifulle vegetasjonen i alleen, er min faglige vurdering at å anlegge enfeltsvei og fortau en dårlig, og en antakelig direkte skadelig idé.