Dette er en oppsummert historie om hvordan vi på Skøyen ikke fikk medvirke da planen for nærmiljøet vårt ble meislet ut.

 

Reguleringsplaner gjelder ikke

Vi på Skøyen har Revidert Kommunedelplan Skøyen 1994. Den blir hevdet å være foreldet, men gjelder og er blitt lagt til grunn i planprosesser helt frem til nå. Vi trodde at reguleringsplaner gjaldt.

 

Systematisk lureri

I april 2015 ble vi på Skøyen varslet om oppstart av en ny områdereguleringsplan for Skøyen. Vi var da allerede dypt berørt av planene for Fornebubanen. I presentasjonen av Fornebubanen ble det hele tiden presisert at man måtte skille på ting – Fornebubanen var om banen og så ville en egen plan for Skøyen komme i tillegg om alt det andre.

Plan- og bygningsetaten advart mot udemokratisk prosess 3 år i forveien

Bare 27 dager etter PBEs informasjonsmøte i Skøyen kirke advarte Christian Sømme mot å bare samarbeide med utbyggerne. Advarselen førte ikke frem. Den ble gitt i en offisiell høring og er paradoksalt nok et eksempel på hvorfor høringer ikke fungerer som medvirkning. 3 år senere er manglende medvirkning og dere demokratisk prosess et sterkt ankepunkt mot planen.

Avspark Skøyen områderegulering for befolkningen på Skøyen var den 01. juni 2015 i Skøyen kirke. Her var store planer og vi skulle få være med.

Les mer: Ullern bydelsutvalg med tverrpolitisk, enstemmig vedtak i favør av humant Skøyen

 

Tatt ved nesen i stillhet

25 dager etter ble vi tatt ved nesen, uten å vite det selv.

Da ble nemlig «Byplangrep Skøyen» den 25.06.15 oversendt Byrådsavdeling for byutvikling «til orientering» (ingen politisk behandling) – og ble fra da av benyttet som en reguleringsplan enda den ikke var det. 5 måneder etter varselet om oppstart av ny områdereguleringsplan for Skøyen ble den 23.09.2015 Kommuneplan 2015 vedtatt.

Her satt så vi på Skøyen og så den nye kommuneplanen komme, men var allerede blitt informert om den nye reguleringsplanen for Skøyen ville være bestemmende for oss her. Men, der ble vi lurt.

Orkla-blokka (15.06.2016, sak nr. 160/16) ble vedtatt i Bystyret med referanse til Byplangrep Skøyen og Kommuneplanen som ble vedtatt etter at arbeidet for Skøyen var startet.

Klage fra Skøyen vel ble send med følgebrev fra Plan- og bygningsetaten til Fylkesmannen i Oslo og Akershus som avviste klagen på Orkla-blokka. Her er det sentrale i begrunnelsen (kursiveringen er vår) og viser hvordan fylkesmannen i denne situasjonen ikke fungerer som ombud.

Fylkesmannen finner å kunne slutte seg til kommunens vurdering. Fylkesmannen vurderer at reguleringen ikke vanskeliggjør påfølgende regulering/utbygging, og vurderer at den er i samsvar med kommuneplanens bestemmelser/retningslinjer jf. kommuneplanen § 3.1 nr. 3. Fylkesmannen presiserer at «Byplangrep Skøyen» er vektlagt ved vurderingen av hvorvidt reguleringen vanskeliggjør påfølgende regulering/utbygging. Fylkesmannen kan ikke se at det fremkommer forhold ved «Byplangrep Skøyen» som tilsier at den ikke kan vektlegges ved vurderingen.
Klagerne viser for øvrig til at det er svært uheldig at saken fremmes før den nye områdeplanen for Skøyen er behandlet og vedtatt. Fylkesmannen bemerker at kommuneplanen åpner for en slik prosess, herunder at en plan kan vedtas før en områderegulering er vedtatt når bestemte vilkår er oppfylt. Vilkårene er oppfylt i dette tilfellet, og planen kan derfor vedtas jf. kommuneplanen
§ 3.1 nr. 3. Klagerne peker på risikoen for presedens som prosjektet kan få når det gjelder høyde på bygg i området. Fylkesmannen bemerker at denne må anses å være liten, ettersom hver plan vurderes konkret.

I sum går vedtak i kommuneplanen foran både kommunedelplan og det faktum at en områderegulering er iverksatt. Dette er uoversiktlig å forholde seg til og fremstår ikke som særlig ryddig.

Etter fylkesmannens vedtak ble det så fritt frem for i sum alle disse detaljreguleringsplanene:
• Det er totalt tre detaljreguleringer som er vedtatt etter at byplangrepet for Skøyen ble utarbeidet i juni 2015:
Drammensveien 149 (Orkla)
– Harbitzalléen 1-7
– Drammensveien 145-147.

• Saker oversendt til politisk behandling:

– Drammensveien 118 (saksnummer: 201005792) – Drammensveien 126 (saksnummer: 201306671)

• Planforslag som oversendes til politisk behandling sommeren 2018: Prinsessealléen 8 (saksnummer: 200710107)

• Plansaker i fase før fastsetting av planprogram: Drammensveien 157/159/161 og 161B (saksnummer: 201505199) Hoffsveien 1A-E, (saksnummer: 201505963)
Tingstuveien 31 og Harbitzalléen 2A, (saksnummer: 201517140)

• Plansaker uten planprogram etter område-/prosessavklaring som er i dialogfase: 
 Harbitzalléen 2-12 (saksnummer: 201710251) Drammensveien 149-153 (saksnummer: 201705758) Nedre Skøyen vei 11 (saksnummer: 201411007)

• Plansak før område-/prosessavklaring:
Nedre Skøyen vei 24-26 (saksnummer: 201804004)

 

Det hører med til historien at Sivilombudsmannen ble koblet inn, etter utløpet av ettårsfristen. Sivilombudsmannen understreker at ombudsmannen likevel kan velge å se på saken, men fant ingen grunn til det.

 

Ikke rom for reell medvirkning

Medvirkning Skøyen bedrattVi spør oss her: Når Byplangrep Skøyen blir kjørt igjennom og legger grunnlaget for Områdeutvikling Skøyen – og mange detaljreguleringssaker er blitt vedtatt og vil straks bli det: ER DET DA I DET HELE TATT MULIG å ha en reell medvirkningsprosess til reguleringsplanen?

Nei, det er det ikke.

Skøyen områderegulering var langt på vei vedtatt i 2015 – 25 dager etter informasjonsmøtet i Skøyen Kirke – da «Byplangrep Skøyen» ble sendt til Byrådsavdelingen «til orientering».

En plan vedtatt utenom demokratiske kanaler.

Les mer: Amalienborg på Skøyen ønsket revet av Plan- og bygningsetaten. Har ikke mottatt informasjon

 

Avdemokratisering av samfunnet

Det er et fenomen av vår tid, som dette debattinnlegg «mørket kommer» i VG viser.