Teknisk Ukeblad Bygg gir i dag bred omtale av både den kritikkverdige mangelen på medvirkning på Skøyen. Underskriftskampanjen for forutsigelig regelverk for medvirkning for Oslo får stor oppmerksomhet. 

Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering er glad for den brede omtale. Teknisk Ukeblad er blant våre viktigste medier i forhold til tekniske og og byggtekniske fagmiljøer. Omtalen kan skape interesse for et slikt regelverk også i andre kommuner og byer. Også andre steder følger ikke fagetater følger plan- og bygningslovens intensjon om å skape aktiv, reell medvirkning.

Et forsøksvis kronargument som også av plan- og bygningsetaten i Oslo brukes mot medvirkning er at medvirkning ikke er medbestemmelse. Dette er ikke helt korrekt. Medbestemmelse er en form form medvirkning. Endelig beslutning/bestemmelse hvilket på beslutningstageren og dermed også ansvaret.

Plan- og bygningsloven kommentarutgave Carl Wilhelm TyrénMen, et eller annet må Stortinget ha ment da den vedtok revisjon av Plan- og bygningsloven i 2008 og flyttet medvirkning inn i formålsparagrafen 1-1? Intensjonen med medvirkningskapittelet 5 og særlig paragraf 5-1 er å sikre at kommunen tilrettelegger for aktiv og omfattende medvirkning. Det skal ikke være noe spill for galleriet hvor man avholder møter, plansmier og andre treff – og deretter ikke bryr seg om innspillene.

Den som er interessert i å følge lovens bestemmelser, kan lese kommentarutgaven til loven eller om innbyggernes medvirkning i planprosesser på regjeringen.no hvor det fremgår at «Medvirkning fra innbyggerne er en forutsetning for å få et godt kunnskapsgrunnlag, bedre planløsninger og legitim planlegging.»

Kommunal- og moderniseringsdepartementet slår også fast at lokaldemokratiet styrkes og utvikles gjennom bred medvirkning og dialog i planprosesser og publiserer mange veiledere til de som ikke behersker medvirkningsprosesser i praksis.