Oslo kommunes bystyre vedtok Skøyen områderegulering onsdag 27. september 2023 i det som må ha vært en av tidenes mest konfliktfylte avgjørelse. 

Litt av konfliktens innhold:

  • i en samrøre mellom plan- og bygningsetaten og H byutviklingsbyråd ble Byplangrep Skøyen skapt parallelt med kunngjøringen av Skøyen områderegulering. Innbyggerne ble tatt ved nesen fra første stund. Byplangrepet ble omfavnet av MDGs byutviklingsbyråd kort etter
  • positiv og proaktiv medvirkning har pågått til og med før områdereguleringen ble påbegynt. Ullern bydelsutvalg gjorde noe så unikt som å sette i gang et mulighetsstudium for Skøyen. Kommunerevisjonen har gitt medvirkningen strykkarakter. Til tross for at innbyggerne har tatt kraftige initiativer selv, så er stort sett alt avvist. Helt symptomatisk også utover Skøyen, er at makthaverne er fornøyd med medvirkningen og sier at innbyggerne aldri er fornøyde. Makta rår fordi innbyggere i dagens samfunn ikke har noen gode muligheter for represalier. I hele makt- og ombudssfæren sitter politikere og eks-politikere som er seg selv nærmest
  • avgjørelsen ble presset igjennom at et bystyreflertall som nå går av. Konstitusjonelt meget uheldig, men da dette ble fremført fra talerstolen gjorde både ordfører Marianne Borgen og byrådsleder Raymond Johansen anskrik. Uheldig var det uansett
  • innbyggere, politikere og byråkrater peker stort sett alltid på utbyggerne som årsak til at ting blir som det blir. Men, i Skøyen-saken så er det ingen tvil om at det er et politisk ansvar å la plan- og bygningsetaten få utfolde seg, et politisk ansvar fra MDG, AP og SV at arbeidet med denne planen har trukket ut i tid og vært så amatørmessig, og et politisk ansvar at den ble tvangsvedtatt av et flertall fra de samme tre partiene
  • selv om Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering hele veien har krevd plan for utforming og estetikk som en del av reguleringsbestemmelsene og det faktisk kom tilleggsforslag fra Folkets parti og Senterpartiet (støttet av KrF og Venstre) opp i bystyret, så fikk vi ikke gjennomslag. Dermed er det åpnet for at Skøyen kan bli en visuell slagmark
  • ny høyhusstrategi ble vedtatt samme dag med 70 meter som makshøyde. Hvis man sier at én etasje er på 3,2 meter med teknikk og det hele, så snakker vi 20-25 etasjer på Skøyen. Dette ble nedstemt da forrige høyhusstrategiforslag ble gruset.

Et element i Skøyen områderegulering overtar etter (revidert) Kommunedelplan Skøyen fra 1994. Det er 29 år siden denne planen ble gjort gjeldende. Etterhvert som støvet fra behandlingen av Skøyen områderegulering legger seg, så vil tiltak bli gjennomført – og ikke bli gjennomført. Hvis ikke trikken blir flyttet tilbake dit den gikk før, så mener det avgående byråd og -styre at planen i det alt vesentlige faller. En reguleringsplan gjelder kun til neste plan blir vedtatt, og det kommer mange detaljreguleringer som etterhvert former Skøyen. Dette er vanlig og naturlig, men det er en risiko for helheten når Skøyen områderegulering er så mangelfull.